ข้าพเจ้านางสาวสุธาสินา เดชพลกรัง ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG02-(3) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ 

         เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ทางทีมงานและอาจารย์ได้จัดให้มีการประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2564 และได้แบ่งทีมเพื่อลงพื้นที่ทำแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบลต่อ 1 มหาวิทยาลัย (SROI) ซึ่งกิจกรรมการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม SROI มีวัตถุประสงค์เป็นการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามนี้มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ 11 กลุ่ม ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายในชุมชน วันที 8 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสอบ คือ ประชาชนในชุมชน และพระสงฆ์ ที่บ้านหินตั้ง ม.10 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ การลงพื้นที่ในครั้งนี่ได้รับการต้อนรับและการร่วมมือเป็นอย่างดีและการตอบแบบสอบถามนี้เป็นไปตาม มาตรการป้องกันโควิด-19 สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามมาแล้วได้นำข้อมูลที่ได้มาประชุมกับอาจารย์ประจำโครงการเมื่อวันที่  9 ตุลาคม 2564 เพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบ

        หลังจากบันทึกข้อมูล SROI ลงในระบบแล้ว ทางทีมงานได้ทำการตรวจสอบคุณภาพและคัดเลือกผ้าทอมือเพื่อส่งขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมน มผช. ที่ทางกลุ่มแม่บ้าน บ้านหัวขัวได้ทอขึ้นหลังจากที่ได้เข้ารับการอบรมการย้อมไหมจากธรมชาติ

อื่นๆ

เมนู