ข้าพเจ้านายธนาทรัพย์ โนไธสง  ประเภท นักศึกษา  AG 02-(3) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

               หลักสูตร: AG02-(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ทีมงานและอาจารย์ ต.ศรีสว่าง ได้ลงพื้นที่ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม – ต้นเดือนสิงหาคม ตามชุมชุมชนที่ 10 ชุมชนในต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

  • ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา13.30 น. ได้มีการจัดประชุมออนไลน์ในการทำงาน ผ่านทาง Microsoft Team ในหัวข้อที่ว่า “เทคนิคการเขียนการเขียนรายงานประจำเดือนและการเขียนบทความรายงานอย่างถูกวิธี”โดยมีวิทยากรจากมหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ชี้แจงแนะนำให้กับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดคณะเกษตรศาสตร์และครุศาสตร์ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน มีการทำงานในการรายงานและเขียนบทความได้ดีมากยิ่งขึ้น

  • วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. อาจารย์และทีมงานประจำตำบล ศรีสว่าง ได้มีการประชุมหารือการทำงานในรูปแบบออนไลน์ผ่าน google meet เพื่อพบปะพูดคุย วางแผน และมอบหมายงานในการจัดทำคลิปการท่องเที่ยวและการจัดเตรียมการจัดอบรมพัฒนาและยกระดับผ้าไหมพื้นเมืองให้แก่ประชาชนในตำบลศรีสว่างเพื่อยกระดับเศรษฐกิจให้กับกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมชุมชน และการมอบหมายเพิ่มเติมในเดือนต่อๆไป

  • วันที่ 8 สิงหาคม 2564 ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลศรีสว่างได้ลงพื้นที่ ถ่ายทำคลิปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในตำบลศรีสว่าง โดยได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนและผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู