ข้าพเจ้า นางสาววราภรณ์ ธรรมภักดี ประเภทนักศึกษา AG 02 (03) ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 6-7 และ 13 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ บ้านโนนลาน หมู่ที่ 2

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมด 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนลาน หมู่ที่ 2 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของชุมชนตามงานที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการเก็บข้อมูลชุมชนตามแบบฟอร์ม 01,02 และ 06 ซึ่งใช้เป็นแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02) และแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (06) เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากชุมชนมาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน

โดยการลงพื้นที่นั้นคนในชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม ณ บ้านผู้ใหญ่บ้านและลงเก็บแบบสอบถามตามหลังคาเรือนร่วมด้วย ซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นพบว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกพืชสวน และเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่ เป็นหลัก ส่วนอาชีพเสริมรองลงมาได้แก่ ทอผ้าไหม ทออวน ที่ทำในชุมชนบ้านโนนลานนี้ยังไม่มีจุดเด่นที่พอจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ จากการสอบถามดังกล่าว ความต้องในการพัฒนาชุมชนของชาวบ้าน คือการมีรายได้ที่มั่งคง มีอาชีพส่งเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ และเพิ่มทักษะในด้านเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาความยากจน หนี้สินสะสมจำนวนมาก รายจ่ายมากกว่ารายรับ ปัญหาการกระจายสินค้าที่ผลิตเองทั้งภาคการเกษตรและหัตถกรรมทอผ้าไหมเพื่อเข้าสู่ตลาดที่กว้างขึ้น เข้าไม่ถึงการตลาดใหญ่ๆ ทำให้ไม่มีรายรับในส่วนนี้เท่าที่ควร

และในการสำรวจผลกระทบจากโควิด-19 พบว่าคนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดโควิดเป็นอย่างดี มีการปฏิบัติตามแนวป้องกันโรคระบาดโควิทได้อย่างดีเยี่ยม

ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้มาจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามดังกล่าวไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการเพื่อการรายงานผลประจำเดือนกุมภาพันธ์

อื่นๆ

เมนู