ข้าพเจ้า นางสาวเยาวรัตน์ วรรณวิจิตร ประเภทประชาชน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(01-03)     โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร
เมื่อวันที่ 6-11 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ หมู่ 6 บ้านหัวขัว และหมู่ 3 บ้านหนองม่วง
ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงฟื้นที่ หมู่บ้านณ หมู่6 บ้านหัวขัว และหมู่ 3 บ้านหนองม่วงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณา
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนา
ชุมชนตามเป้าหมาย
(เนื้อเรื่อง)

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม ณ ศาลาประชาคมหมู่6 บ้านหัวขัว และหมู่ 3 บ้านหนองม่วง

โดยได้พูดคุยกับ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลชาวบ้านหมู่6 บ้านหัวขัว และหมู่ 3 บ้านหนองม่วง ซึ่งเป็นเจ้าบ้าน และเป็นคนในฟื้นที่อยู่อาศัยทำมาหากิน มานานหลายปี หลังจากที่ได้พูดคุย ซักถาม ถึงความเป็นมาในหมู่บ้านและฟื้นที่ใกล้เคียงแล้วข้าพเจ้าได้ให้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา   และให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้า รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ แบบฟอร์ม (01)  สำรวจข้อมูลชุมชน การประกอบอาชีพส่วนมากของคนในชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกพืชไร่  ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน มีการทอผ้าไหม เจียรไนพลอย การทอเสื่อกก ฯลฯในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

 

อื่นๆ

เมนู