การลงสำรวจข้อมูล ในระบบ CBD ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
          ข้าพเจ้า นางสาววราภรณ์ ธรรมภักดี  ประเภท นักศึกษา  AG 02(03) ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์

          หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564 ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนบ้านโนนลาน ในระบบ CBD และเก็บข้อมูล CBD พร้อมทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆแต่ละหมู่บ้าน ได้แก่ ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหาร อาหารที่น่าสนใจ เกษตร พืช สัตว์ ภูมิปัญญา แหล่งน้ำ  เพื่อนำมาพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนได้อย่างยังยืน การสำรวจ CBD ในพื้นที่ในพื้นที่ชุมชนบ้านโนนลาน ได้แก่

  • การสำรวจข้อมูลทางด้านเกษตรในชุมชน ส่วนใหญ่มักจะทำไร่ ทำนาเป็นส่วนใหญ่
  • การสำรวจข้อมูลด้านพืชผักในชุมชน การปลูกพืชผักไว้กินไว้ใช้
  • การสำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยงในชุมชน ส่วนมากจะเลี้ยงไก่ วัวและกระบือ เลี้ยงไว้เพื่อบริโภค เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และเลี้ยงไว้เพื่อจำหน่าย
  • การสำรวจข้อมูลด้านภูมิปัญญาชุมชน การจักสาน สานกระด้ง กระบุง เป็นต้น
  • การสำรวจคนที่ย้ายกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง
  • การสำรวจพื้นแหล่งน้ำ กับการอุปโภคบริโภค

     

พร้อมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัคซีนแก่ชาวบ้านในพื้นที่พร้อมทั้งให้ประชาชนออกไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง พร้อมทั้งให้ประชาชนตระหนักถึงโรคโควิด 19 ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าและทีมงานต้องขอกราบขอบพระคุณผู้นำชุมชนบ้านโนนลาน พร้อมทั้งประชาชนในชุมชนเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ข้อมูลในการสำรวจครั้งนี้ เพื่อนำไปพัฒนาต่อไป

อื่นๆ

เมนู