ข้าพเจ้านายธนาทรัพย์ โนไธสง ประเภทนักศึกษา ต.ศรีสว่าง (03) อ.นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาทีมงานที่ได้รับมอบหมายดูแล ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่ใน ต.ศรีสว่างเพื่อลงพื้นที่ร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างการทำความดี ในช่วงการทำกิจกรรมทำความดีได้ความร่วมมือจากหลายฝ่ายในชุมชน ได้ลงมือช่วยกันคนไม้ละมือ กิจกรรมทำความดีนี้มีปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดตามหมู่บ้านและวัด และสำเร็จลุลวงไปด้วยดี ขอบคุณชาวบ้านและผู้นำชุมชนและได้รับความร่วมมือสมาชิกทีมงาน ต.ศรีสว่าง ด้วยความสามัคคี ร่วมด้วยช่วยกัน ทำให้การปฏิบัติงานไปได้ด้วยดี 

และในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ 2564 ทีมงาน ต.ศรีสว่างได้ประชุม(ออนไลน์ผ่าน google meet) เรื่องการเก็บข้อมูลเพิ่มเติ่มทั้ง 11 ด้าน ภายใน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยอาจารย์ได้แนะนำวิธีการใช้อย่างครบถ้วนเพื่อให้ทีมงานได้นำไปลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมภายในชุมชน

อื่นๆ

เมนู