นายกษิตินาถ แข่งขัน

ข้าพเจ้านายกษิตินาถ แข่งขัน ผู้ปฏิบัติงานประเภท กพร ต.ศรีสว่าง  (03) อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(03)     โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนนี้ได้ปฏิบัติกิจกรรมลงพื้นที่พบปะผู้ใหญ่บ้านและท่านกำนันทั้ง10หมู่

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร และร่วมกับทีมงานและผู้ใหญ่บ้านร่วมกันทำความดี ร่วมฟังอบรมและปลูกต้นไม้ แต่ทั้งนี้เรามีมาตราการเพื่อป้องกันโควิด19 คือร่วมกิจกรรมไม่เกิด 50 คน และทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษยน 2564

อื่นๆ

เมนู