ข้าพเจ้านางสาวชนากานต์ เทียมจันทร์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ AG 02-(03) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จิตอาสา (Voluntary) มีที่มาจากการรวมกันของคำสองคำ คือคำว่า “จิต” และคำว่า “อาสา” จิต หมายถึง จิตใจหรือความรู้สึกนึกคิด ส่วน อาสา นั้น หมายถึงการทำสิ่งใดด้วยความสมัครใจโดยไม่มีผู้ใดบังคับ เมื่อนำสองคำมารวมกันก็กลายเป็น “จิตอาสา” ซึ่งหมายถึง การกระทำสิ่งใดก็ตามที่เป็นการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้วยแรงกายหรือสิ่งของเงินทอง การเห็นประโยชน์ส่วนรวมสำคัญ จำเป็นมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม

โดยข้าพเจ้าและทางทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมคืนความดีให้กับชุมชน ในวันที่ 24 เมษายน 2564โดยการทำความสะอาดบริเวณวัดธรรมประดิษฐ์และมีการปลูกต้นไม้บริเวณห้วยลำพังชู บ้านหัวขัว หมู่ที่ 6 โดยได้ความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านในชุมชน ที่มาร่วมกันปลูกต้นไม้และทำความสะอาดแต่ตามด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงมีการเว้นระยะห่างและจำนวนผู้เข้าร่วม ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

                                 

                           

 

 

 

อื่นๆ

เมนู