ข้าพเจ้านายภักดี  ประทุมคำ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.ศรีสว่าง (03) อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-03โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาทางคณะได้มีการนัดหมายทางกลุ่มปฏิบัติงาน มาวิเคราะห์แผนงานร่วมกันเป็นการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ โดยได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของเเต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ จุดเด่นของหมู่บ้าน ความต้องการของหมู่บ้าน ปัญหาของหมู่บ้าน ข้อเสนอแนะอื่นๆ

เมื่อนำเสนอข้อมูลดังกล่าวได้พบว่า พื้นที่ในตำบลศรีสว่างมีจุดเด่นคือ ทำเครื่องจักสาร เช่น กระติบข้าว ตะกร้า กระด้ง หวดนึ่งข้าว เป็นต้น

ความต้องการของคนในพื้นที่ตำบลศรีสว่าง พบว่า ส่วนใหญ่อยากให้มีการสร้างอาชีพเสริม มีการสอนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุ หรือวัตถุดิบในชุมชน และต้องการให้มีการอบรมองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่ชาวบ้าน เช่น การเลี้ยงสัตว์ การปลูกผัก เพื่อที่จะได้มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น และเพียงพอกับค่าใช้จ่าย

ปัญหาในพื้นที่พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  และการจำหน่ายเครื่องจักสาร ยังขาดตลาดรองรับในการจำหน่ายออกสู่ท้องตลาด

ข้อเสนอแนะของชาวบ้านในพื้นที่พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่อยากให้มีงานทำทุกๆวันที่บ้าน

เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมกันวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชน ต.ศรีสว่าง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ช่วยกันระดมความคิดกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง โดยได้นำเสนอข้อมูลต่างๆ จากการลงพื้นที่ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 9 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู