1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
  4. บ้านเมืองน้อย หมู่ที่4 มีสัมมาชีพที่โดดเด่น คือ การทอผ้าไหม และการจักสาน อีกทั้งมีความหลากหลายของรูปเเบบในการทำผลิตภัณฑ์อีกด้วย

บ้านเมืองน้อย หมู่ที่4 มีสัมมาชีพที่โดดเด่น คือ การทอผ้าไหม และการจักสาน อีกทั้งมีความหลากหลายของรูปเเบบในการทำผลิตภัณฑ์อีกด้วย

     ข้าพเจ้านายสุรศักดิ์มนตรี บุญพลี ประเภทนักศึกษา ต.ศรีสว่าง (03) อ.นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย
สู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในเดือนนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 2 วัน คือ วันที่ 7 และ 8 เดือนเมษายน พ.ศ.2564 โดยในวันแรกนั้นข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านเมืองน้อย หมู่ที่4 ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสัมมาชีพในชุมชน ทำให้ได้ทราบว่าในพื้นที่หมู่บ้านเมืองน้อยมีสัมมาชีพที่โดดเด่น คือ การทอผ้าไหม และการจักสาน ซึ่งความต้องการของชาวบ้านคือต้องการให้ช่วยหาตลาดในการจำหน่ายสินค้าให้มีมากขึ้น รวมถึงอยากให้มีวิทยากรเข้ามาให้ความรู้ในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มีรูปแบบที่หลากหลายและตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน อีกทั้งได้เยี่ยมชมการทอผ้าไหม การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมของชาวบ้านอีกด้วย และในวันที่สองข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมกันนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่แก่ผู้นำชุมชนทั้ง10หมู่บ้าน,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน  อีกทั้งร่วมวางแผนในการทำกิจกรรมทำความดีภายในหมู่บ้านที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายนอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู