1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
  4. ปฏิบัติกิจกรรมในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานร่วมกับทีมงาน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์และอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่  16-17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

ปฏิบัติกิจกรรมในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานร่วมกับทีมงาน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์และอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่  16-17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564

      ข้าพเจ้านายสุรศักดิ์มนตรี บุญพลี ประเภทนักศึกษา ต.ศรีสว่าง (03) อ.นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-03โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัย
สู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในเดือนนี้ได้ปฏิบัติกิจกรรมในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานร่วมกับทีมงาน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์และอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่  16-17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ตึก20 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ระดมความคิด โดยเขียนข้อมูลต่างๆจากการลงพื้นที่บ้านเมืองน้อย ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ ผ่านการทำmind-mapping ลงในกระดาษ เช่น จุดเด่นของหมู่บ้าน ความต้องการของชุมชน ข้อมูลต่างๆ รวมถึงบริบททั่วไปของหมู่บ้าน เป็นต้น จากนั้นจึงนำข้อมูลแต่ละหมู่บ้านมาวิเคราะห์ สรุปข้อมูลภาพรวมของตำบลศรีสว่าง เพื่อนำเสนอ เเละนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ตำบลศรีสว่างต่อไป

 

 

   

อื่นๆ

เมนู