1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
  4. ระดมความคิดวิเคราะห์แผนงานการพัฒนา (เพิ่มเติม) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ระดมความคิดวิเคราะห์แผนงานการพัฒนา (เพิ่มเติม) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ข้าพเจ้า นางสาวธนาภรณ์ จรรยากรณ์  ประเภทประชาชน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนนี้ได้ปฏิบัติกิจกรรมได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร  เมื่อวันที่ 7 เดือนเมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ อบต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ได้มีการร่วมประชุมกับทีมงานเพื่อวางแผนการดำเนินงานและในวันนี้ข้าพเจ้าเเละทีมงานได้ไปลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านหินตั้ง ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์  ชาวบ้านในหมู่บ้านบางกลุ่มมีการทอผ้าไหมเป็นอาชีพ แต่ว่ายังไม่ได้มีแหล่งรับซื้อ ซึ่งความต้องการของชาวบ้านคืออยากมีจุดรวมสินค้าไว้แหล่งเดียวกันเพื่อรองรับพ่อค้าคนกลางที่เข้ามารับซื้อ รวมไปถึงการใช้สีย้อมจากธรรมชาติโดยวิธีการที่ไม่ซับซ้อนเพื่อมาแทนการใช้สีเคมี 

หมู่บ้านต่อไปที่ข้าพเจ้าเเละทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจคือหมู่บ้านหนองม่วง ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์  หมู่บ้านนี้ชาวบ้านบางกลุ่มทำอาชีพทอผ้าไหม จักสาน เจียระไนพลอย ทอเสื่อ กลุ่มทอผ้าไหม ชาวบ้านจะทอเฉพาะตอนที่มีออเดอร์มาจากคนในหมู่บ้าน ไม่มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ ไม่มีตลาดรับซื้อเป็นหลักแหล่ง ความต้องการของชาวบ้านคือ ต้องการแหล่งรับซื้อผ้าไหม และต่อไปกลุ่มจักสานมีเพียงชาวบ้านบางกลุ่มที่ทำจักสานแต่ไม่สามารถผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เนื่องจากไม่รู้วิธีทำรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ดังนั้นความต้องการของกลุ่มนี้คือ อยากให้มีการช่วยสอนวิธีการจักสานในรูปแบบใหม่ ๆ ให้หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า กลุ่มเจียระไนพลอยและกลุ่มทอเสื่อ ข้าพเจ้าเเละทีมงานจะลงพื้นที่สำรวจในครั้งถัดไป

 

และหมู่บ้านสุดท้ายที่กลุ่มข้าพเจ้าลงพื้นที่สำรวจคือหมู่บ้านเมืองน้อย ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ชาวบ้านบางกลุ่มทอผ้าไหมเเละแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ส่วนมากเป็นชุด กระเป๋า และความต้องการของกลุ่มนี้คืออยากให้มีแหล่งรับซื้อผ้าไหม และอยากให้มีวิทยากรมาแนะนำแนวทางการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมให้หลากหลายมากขึ้น

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ข้าพเจ้าเเละทีมงานได้ร่วมกันประชุม ณ อบต.ศรีสว่าง เพื่อร่วมประชุมกับผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน เรื่องโครงการพัฒนาสัมมาชีพชุมชน

ในการลงพื้นที่สำรวจในครั้ง ข้อมูลที่ข้าพเจ้าเเละทีมงานได้รับจะนำไปวิเคราะห์และสรุปผล เพื่อเป็นเเนวทางในการดำเนินงานในเดือนถัดไป

 

อื่นๆ

เมนู