ข้าพเจ้านายธนาทรัพย์ โนไธสง ประเภท นักศึกษา  AG 02-(03) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2564 ทีมงานได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และแนะนำการใช้ชีวิตแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal วิถีชีวิตใหม่ที่ปรับบริบทเพื่อเป็นแนวทางป้องกันโควิด19 และแนะนำการทำงานแบบ Work From Home การอยู่ในบ้าน พร้อมทำงาน ทำกิจกรรมต่างๆ ภายในที่อยู่กอาศัยของตนเอง

ทาง ศบค. มีการประกาศมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด19 ที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่

  • สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเสมอ
  • ต้องเว้นระยะห่าง 2 เมตร
  • ล้างมือบ่อยๆ พกเจลแอลกอฮอล์
  • หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
  • หลีกเลี่ยงกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการป่วย
  •  

ข้าพเจ้าและที่มงานขอให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันป้องกันภัยโควิดให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี อย่าลืมฉีดวัคซีนป้องกันกันด้วยนะครับ

อื่นๆ

เมนู