ข้าพเจ้า นาย วิชยุตม์ ปุยภูงา ประเภทนักศึกษา ต. موقع باي بال الالكتروني ศรีสว่าง  (03) อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02(3) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือน เมษายน ปี พ.ศ.2564 ข้าพเจ้าทีมงาน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ได้ลงพื้นที่ บ้านเบ็ญ ต. اسامي كونكر ศรีสว่าง ในวันที่ 7-8 เมษายน พ. فيزا افتراضية كاش يو ศ. 2564 โดยได้ลงพื้นที่ในการสอบถามเก็บข้อมูลผู้นำชุมชนและชาวบ้านในหมู่บ้านและคนในฟื้นที่อยู่อาศัยที่ทำมาหากินในหมู่บ้าน มานานหลายปี หลังจากที่ได้พูดคุย ซักถาม ถึงความเป็นมาในหมู่บ้านและฟื้นที่ใกล้เคียงแล้วข้าพเจ้าได้ให้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางอาจารย์ได้มอบหมายงานมา  และให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้าในพื้นที่ชุมชมบ้านเบ็ญ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในฤดูที่ทำการเกษตรได้เมื่อฤดูกาลในการทำการเกษตรไม่เหมาะสมก็จะไปประกอบอาชีพอื่นต่างพื้นที่ และปัญหาที่พบในชุมชนจะประสบปัญหาน้ำบาดาลเค็ม ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกและใช้ในครัวเรือน และได้จึงมีการทำอาชีพเสริมในช่วงหน้าแล้ง

ได้ทราบว่าอาชีพเสริมหรือสัมมาชีพของชาวบ้าน บ้านเบ็ญ ที่สร้างรายได้ให้ชุมชนคืออาชีพทอผ้าไหม จักสาน และข้าพเจ้ากับทีมงานได้ร่วมกันวิเคราะห์และเห็นว่าควรมีการสร้างมูลค่าของผ้าไหมให้มีการโดดเด่นและเข้ากับยุคสมัยให้มากยิ่งขึ้นและควรที่จะพัฒนาในเรื่องของ สีย้อมจากธรรมชาติ ลดต้นทุนในการผลิตเพื่อให้สินค้าไม่ราคาสูงจนเกินไปทำให้สินค้าเกิดค้างสต็อก จัดจำหน่ายไม่ได้ตามที่ควร และชาวบ้านอยากให้จัดอบความรู้ หรือสิ่งใหม่ๆเพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน ในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มอาชีพหรือรายได้เข้ามาในชุมชน ข้าพเจ้ากับทีมงานได้รับร่วมจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านในการให้ข้อมูล เป็นอย่างดียิ่ง

อื่นๆ

เมนู