ข้าพเจ้านายวันชัย จาบประโคน ประเภทประชาชนAG02(3)ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์

หลักสูตร AG02(3)โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค4.0และยกระดับมาตรฐานสินค้าOTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนบ้านเบ็ญ ลงพื้นที่สำรวจเก็ข้อมูลในด้านต่างๆ ที่ได้รับมอหมาย ด้านแหล่งน้ำในท้องถิ่น เช่น สระน้ำในหมู่บ้านที่ใช้ผลิตน้ำประปา สระน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรในชุมชนใช้ในการปลูกพืชผัก เป็นแหล่งน้ำให้กับนาข้าวเมื่อนาข้าวขาดน้ำ

และ ห้วยลำพังชูที่อยู่ในเขตชุมชม ใช้ในการสูบน้ำเข้านาข้าว เมื่อนาข้าวแห้งแล้ง หรือใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ พืชในท้องถิ่นมีหลายชนิด เช่น พืชผักสวนครัว ที่ใช้บริโภคในครัวเรือน พืชสวน พืชไร่ต่างๆ สัตว์ในท้องถิ่น เช่น หมู เป็ด ไก่ โค กระบือ หรืออื่นๆ สัตว์เหล่านี้บางส่วน เลี้ยงไว้เพื่อบริโภค บางส่วนเลี้ยงไว้ใช้งาน บางส่วนเลี้ยงไว้จำหน่ายหรือใช้ประโยชน์อื่นๆ

 

ในการลงสำรวจพื้นที่ ได้มีผู้ใหญ่บ้าน พานำสำรวจพื้นที่ในการเก็บข้อมูลต่างๆในชุมชน ในชุมชนมีร้านขายของชำร้านเดียว ไม่มีร้านอาหารในชุมชน ในชุมชนมีการเลี้ยงสัตว์เกือบทุกครัวเรือน จำนวนมากน้อยแตกต่างกันไป มีสวนพืชผักสวนครัวในชุมชนเกือบทุกครัวเรือน 

บางครัวเรือนมีการสานอุปกรณ์จากไม้ไผ่ ใช้ในการจับสัตว์เพื่อใช้ในการบริโภค และมีบางครัวเรือนมีการทอผ้าไหมในเวลาว่างงานอีกด้วย สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้นำชุมชนบ้านเบ็ญ ผู้ช่วยต่างๆของชุมชนเป็นอย่างมาก ที่ให้ข้อมูลในการสำรวจครั้งนี้ และทุกๆครั้งที่ขอควมช่วยเหลือ

อื่นๆ

เมนู