ข้าพเจ้า นายวิชยุตม์ ปุยภูงา ประเภท นักศึกษา ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ (02) ศรีสว่าง หลักสูตร: AG02(3) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านเบ็ญ ต.ศรีสว่าง

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงฟื้นที่ หมู่บ้านเพื่อการสำรวจและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม บ้านเบ็ญ ต.ศรีสว่างเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ในชุมชนปัญหา จุดเด่นจุดด้อย ความต้องการและข้อเสนอแนะ โดยมีผู้นำชุมชนเป็นผู้ประสานงานไปยังลูกบ้านเพื่อกระจายข่าวว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บข้อมูลในด้านต่างๆในชุมชน ความเป็นอยู่ในชุมชนอาชีพต่างๆที่ประชากรในชุม ชนปฏิบัติ ข้อเด่นข้อด้อยของชุมชน ปัญหาในชุมชนในด้านต่างๆ ว่าประสบปัญหาในเรื่องอะไร

โดยได้พูดคุยกับ นาย ละมุน บุไธสง ซึ่งเป็นเจ้าบ้าน และเป็นผู้ใหญ่บ้าน และคนในฟื้นที่อยู่อาศัยที่ทำมาหากินในหมู่บ้าน มานานหลายปี หลังจากที่ได้พูดคุย ซักถาม ถึงความเป็นมาในหมู่บ้านและฟื้นที่ใกล้เคียงแล้วข้าพเจ้าได้ให้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา   และให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้าในพื้นที่ชุมชมบ้านเบ็ญ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในฤดูที่ทำการเกษตรได้เมื่อฤดูกาลในการทำการเกษตรไม่เหมาะสมก็จะไปประกอบอาชีพอื่นต่างพื้นที่ และปัญหาที่พบในชุมชนจะประสบปัญหาน้ำบาดาลเค็ม ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกและใช้ในครัวเรือนได้ จะใช้น้ำประปาในชุมชนในการเพาะปลูกพืชผักที่ใช้กินในครัวเรือน  มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สามารถใช้ปลูกพืชผักได้ แต่ส่วนมากจะอยู่ห่างไกลจากชุมชน ด้านความรู้ความเข้าใจในโรคโควิด19 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปรับตัวในการอยู่รอดของโรคระบาดนี้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ แบบฟอร์ม (01-02)  ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ และได้เก็บรวบรวมข้อมูลสอบถามข้อมูลต่างๆอย่างเป็นกันเองเช่น จุดเด่นหมู่บ้าน ความต้องการ ปัญหาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมได้ง่ายมากขึ้น

อื่นๆ

เมนู