ข้าพเจ้า นางสาวอารีรัตน์ วิหาร ประเภท กพร ต.ศรีสว่าง  (03) อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ หลักสูตรร: AG02-(01-03)     โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ 7-8 เดือนเมษายน 2564 เวลา 9:00 น. ณ อบต.ศรีสว่างและลงพื้นที่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในต.ศรีสว่าง

เพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสัมมาชีพในหมู่บ้านโดยจากการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล จากผู้ใหญ่บ้านหลาย ๆ หมู่ ส่วนมากสัมมาชีพที่โดดเด่น คือ การทอผ้าไหม จักสาน การทำการเกษตรปลูกข้าว ปลูกผักและการเลี้ยงสัตว์ได้สำรวจความต้องการของชาวบ้านเช่น การทอผ้าไหม ชาวบ้านต้องการให้ช่วยหาตลาดในการจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้นโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางและอยากให้มีวิทยากรเข้ามาให้ความรู้ในการใช้สีย้อมผ้าที่เป็นสีแบบธรรมชาติ

ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมกันวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชน ต.ศรีสว่าง  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง และมีการเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน โดยได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่างและผู้นำชุมชนมาร่วมฟังและระดมความคิดในการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 

อื่นๆ

เมนู