ข้าพเจ้านางสาวอารีรัตน์ วิหาร ประเภท กพร. AG 02-(03) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนบ้านหนองแต้ สำรวจข้อมูลด้านพืชในท้องถิ่น มีพืชหลายชนิด เช่นพืชสวน ได้แก่ ต้นมะม่วง ลำไย พืชในป่า ได้แก่ ต้นมะค่า ต้นประดู่ ต้นไผ่ ต้นสัก พืชที่อยู่ผิวน้ำ เช่น ผักตบชวา จอกแหน ผักบุ้ง ผักกระเฉด และได้สำรวจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่นส่วนมากจะเลี้ยงไก่ เป็ด หมู วัวและกระบือ เลี้ยงไว้เพื่อเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และเลี้ยงไว้เพื่อจำหน่าย

นอกจากนี้ยังมีการสำรวจร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากการสำรวจร้านอาหารในท้องถิ่นมีร้านอยู่ 3 ร้าน เป็นร้านขายของชำทั่ว ๆ ไป รับของมาจากตลาดและมาขายต่อให้คนในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่นมีหลายเมนู เช่น แกงไข่มดแดงใส่ปลาช่อน ลาบไข่มดแดง แกงหน่อไม้ แกงเห็ด แกงหอยขม แหล่งน้ำในท้องถิ่นมี 2 แหล่ง คือหนองแต้ หนองผักแว่น คนในท้องถิ่นเก็บน้ำ 2 แหล่งนี้ไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพื่อใช้ในการทำเกษตร ส่วนด้านเกษตรกรในท้องถิ่นจากการสำรวจข้อมูล เกษตรกรมีการขึ้นทะเบียนเกษตรไว้กับสำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ทุกหลังคาเรือน และด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นจักสาน สานหวดนึ่งข้าวเหนียว ตะกร้า กระด้ง สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้นำชุมชนบ้านหนองแต้เป็นอย่างมากที่ให้ข้อมูลในการสำรวจครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู