ข้าพเจ้านายวันชัย จาบประโคน ประเภทประชาชนAG02(3)ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์

หลักสูตร AG02(3)โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค4.0และยกระดับมาตรฐานสินค้าOTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงาน อาจารย์  โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค4.0และยกระดับมาตรฐานสินค้าOTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ร่วมกันประชุม ในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา ได้ทำการสรุป ข้อเด่น ข้อด้อย ข้อเสนอแนะ ปัญหาในแต่ล่ะหมู่บ้าน วางแผนแนวทางในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาด้านอาชีพในชุมชน และในด้านต่างๆในชุมชน ในตำบลศรีสว่าง

และในช่วงวันที่7-8   เมษายนที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและทีมงาน อาจารย์ โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค4.0และยกระดับมาตรฐานสินค้าOTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในชุมชนตำบลศรีสว่าง เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาพัฒนาในด้านอาชีพ พัฒนาในด้านต่างๆให้มีความเหมาะสมในแต่ละหมุ่บ้านที่มีความแตกต่างกันออกไป และได้เชิญผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น วิเคราะห์แผนงานการพัฒนาอาชีพในแต่ละชุมชนด้วย

 

ผู้นำชุมชนได้ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกับข้าพเจ้าและทีมงาน อาจารย์ โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค4.0และยกระดับมาตรฐานสินค้าOTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นอย่างดี ประชุมระดมความคิดเห็น แสดงความคิดเห็น มุมมองต่างๆในชุมชน  เสนอแนวทางต่างๆ วิเคราะห์แผนงานการพัฒนาอาชีพในแต่ละชุมชนเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู