ข้าพเจ้านางสาววราภรณ์ ธรรมภักดี ประเภทนักศึกษา ต.ศรีสว่าง (03) อ.นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-03โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานลงพื้นที่สำรวจสัมมาชีพตามหมู่บ้านต่างๆและได้นำข้อมูลมาร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชน ต.ศรีสว่าง  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ในการทำกิจกรรมประชาคมครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ช่วยกันระดมความคิดกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง โดยได้นำเสนอข้อมูลต่างๆจากการลงพื้นที่บ้านโนนลาน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ ให้ท่านผูนำรับรู้ร่วมกัน

ข้าพเจ้ากับทีมงานได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านในการให้ข้อมูล เป็นอย่างดียิ่ง

 

อื่นๆ

เมนู