ข้าพเจ้านางสาวชนากานต์ เทียมจันทร์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.ศรีสว่าง (03) อ.นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-03โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมกันวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชน ต.ศรีสว่าง  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ช่วยกันระดมความคิดกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง โดยได้นำเสนอข้อมูลต่างๆจากการลงพื้นที่บ้านหินตั้ง ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์

                                         

ข้าพเจ้ากับทีมงานได้รับร่วมจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านในการให้ข้อมูล เป็นอย่างดียิ่ง

 

 

 

อื่นๆ

เมนู