1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
  4. วิเคราะห์แผนงาน (เพิ่มเติม) ตำบล ศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

วิเคราะห์แผนงาน (เพิ่มเติม) ตำบล ศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ข้าพเจ้า นาย กษิตินาถ แข่งขัน ประเภท กพร ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในเดือนนี้ได้ปฏิบัติกิจกรรมได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 16 เดือนมีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมคิดวิเคราะห์แผนงานการพัฒนาชุมชน จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามตามแบบ 01,02 ออนไลน์ผ่านเว็ป U2t.bru.ac.th ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ในพื้นที่เป้าหมาย พบว่า ส่วนมากประกอบอาชีพทำนา การทำการเกษตร มีผลิตภัณฑ์ในชุมชนคือการทอผ้าไหม ซึ่งจากการสำรวจปัญหาที่พบในชุมชนคือ ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด
จากการสำรวจโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนมี มีศูนย์เรียนรู้ด้านการทอผ้า
โดยข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู