ข้าพเจ้านางสาวเกศกนก สิ่วไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ AG 02-(03) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อช่วงกลางเดือนเมษายน 2564 ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2564 ณ ชุมชน 10 ชุมชนในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ บ้านหัวขัว บ้านหนองแสง บ้านเมืองน้อย บ้านสว่าง บ้านหินตั้ง และอีก 5 หมู่บ้านของตำบลศรีสว่างเพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ชุมชนจริง โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในชุมชน จึงขอความกรุณาเก็บแบบสอบถามข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย
ข้าพเจ้าและทางทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมคืนความดีให้กับชุมชน ในวันที่ 24 เมษายน 2564โดยการทำความสะอาดบริเวณวัดธรรมประดิษฐ์และมีการปลูกต้นไม้บริเวณห้วยลำพังชู บ้านหัวขัว หมู่ที่ 6 โดยได้ความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านในชุมชน ที่มาร่วมกันปลูกต้นไม้และทำความสะอาดแต่ตามด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงมีการเว้นระยะห่างและจำนวนผู้เข้าร่วม ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ 2564 สมาชิกทีมงาน ต.ศรีสว่างได้ประชุม(ออนไลน์ผ่าน google meet) เรื่องการเก็บข้อมูลเพิ่มเติ่มทั้ง 11 หมวด ภายใน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ พร้อมทั้งอาจารย์ก็ได้สอนวิธีการกรอกข้อมูลแล้วิธีการเข้าสู่ระบบ ได้ข้อสรุปและได้ทำความเข้าใจกับระบบการเก็บข้อมูลลงในระบบ และเตรียมความพร้อมเพื่อลงสำรวจข้อมูลตามหมู่ที่ได้รับมอบหมาย

 

อื่นๆ

เมนู