ข้าพเจ้านางสาวอารีรัตน์ วิหาร ประเภท กพร. AG 02-(03) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อช่วงกลางเดือนเมษายน 2564 ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2564 ณ ชุมชน 10 ชุมชนในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ บ้านหัวขัว บ้านหนองแสง บ้านเมืองน้อย บ้านสว่าง บ้านหินตั้ง และอีก 5 หมู่บ้านของตำบลศรีสว่างเพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ชุมชนจริง โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในชุมชน จึงขอความกรุณาเก็บแบบสอบถามข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าและทางทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมคืนความดีให้กับชุมชน ในวันที่ 24 เมษายน 2564โดยการทำความสะอาดบริเวณวัดธรรมประดิษฐ์และมีการปลูกต้นไม้บริเวณห้วยลำพังชู บ้านหัวขัว หมู่ที่ 6 โดยได้ความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านในชุมชน ที่มาร่วมกันปลูกต้นไม้และทำความสะอาดแต่ตามด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงมีการเว้นระยะห่างและจำนวนผู้เข้าร่วม ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ 2564 สมาชิกทีมงาน ต.ศรีสว่างได้ประชุม(ออนไลน์ผ่าน google meet) เรื่องการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมทั้ง 11 หมวด ภายใน ต.ศรีสว่าง พร้อมทั้งอาจารย์ได้สอนวิธีการกรอกข้อมูลและวิธีการเข้าสู่ระบบ

 

อื่นๆ

เมนู