ข้าพเจ้า นางสาวอรปรียา ดีบาง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ทำการลงสำรวจข้อมูลcbd ในพื้นที่หมู่ที่8 บ้านสว่าง ต.ศรีสว่าง มีท่านผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเลือกการเดินสำรวจช้อมูลของลูกบ้านที่มีแผนตามระบบในข้อมูลที่ต้องลง cbd ร้านอาหารในชุมชนไม่พบและ มีร้านค้าทำปราร้าสับหรือปลาร้าทรงเครื่อง 2 ร้าน ขายดีเนื่องจากขายมานานและมีแม่ค้ามารับไปขาย ทั้งปลีกและส่ง ชาวบ้านชุมชนสว่าง มีการเลี้ยงสัตว์มากมายหลายชนิด เช่น โค กระบือ สุกร เป็ดไข่ เป็ดเนื้อ ไก่บ้าน ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ปลานิล หมูป่า หมูหลุม เป็นต้น

บ้านสว่างมีการจัดตั้งการปลูกผักบริเวรหนองน้ำบ้านสว่างมากกว่า90 หลังคาเรือน ชาวบ้านีรายได้จากการปลูกผักและทำไร่นา

นอกจากนี้ยังมีการสำรวจร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น   แหล่งน้ำในท้องถิ่นมี 1 แหล่ง หนองน้ำบ้านสว่าง คนในท้องถิ่นเก็บน้ำ แหล่งนี้ไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพื่อใช้ในการทำเกษตร ส่วนด้านเกษตรกรในท้องถิ่นจากการสำรวจข้อมูล เกษตรกรมีการขึ้นทะเบียนเกษตรไว้กับสำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ทุกหลังคาเรือน และด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นจักสานมีการทอผ้าไหมร่วมกับกลุ่มของอำเภอ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้นำชุมชนบ้านสว่างเป็นอย่างมากที่ให้ข้อมูลในการสำรวจครั้งนี้ และทุกๆครั้งที่ขอควมช่วยเหลือ

 

อื่นๆ

เมนู