1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
  4. สำรวจวิถีชีวิตเพื่อการพัฒนา(เพิ่มเติม)บ้านสว่าง ม.8 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณากาาร1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

สำรวจวิถีชีวิตเพื่อการพัฒนา(เพิ่มเติม)บ้านสว่าง ม.8 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณากาาร1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

วิถีชีวิตเพื่อการพัฒนา
ข้าพเจ้านางสาวอรปรียา  ดีบาง ประเภท บัณฑิตจบใหม่   บ้านสว่าง ต.ศรีสว่าง (03) อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(03)    โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนนี้ได้ปฏิบัติกิจกรรม ลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากกลุ่มชาวบ้านและท่านผู้ใหญ่บ้าน  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร
เมื่อวันที่ 7-12 เดือน มีนาคม 2564 เวลา9:30
ณ บ้านสว่าง ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านสว่าง ต.ศรีสว่าง  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์ม 01 เพิ่มเติมได้เป็นจำนวน 46 ครัวเรือน ตลอดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 5 วัน

จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถามตามแบบ 01,02 ออนไลน์ผ่านเว็ปU2t.bru.ac.th ในชุมชนบ้านสว่าง หมู่ 8โดยจากการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล นายขวัญชัย  เปไธสงซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลในพื้นที่เป้าหมาย พบว่า ส่วนมากประกอบอาชีพทำนา การทำการเกษตร ปลูกข้าว ปลูกผัก มีผลิตภัณฑ์ในชุมชน คือ ผ้าไหม ซึ่งจากการสำรวจปัญหาที่พบในชุมชนคือ น้ำที่ รุะบุ ปัญหาจากบ่อน้ำสระน้ำตามธรรมชาติไม่เพียงพอตลอดทั้งปี

จากการสำรวจโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนมี แหล่งน้ำ แหล่งเรียนรู้แปลงปลูกผักของชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันบริเวณสระน้ำของชุมชน   โดยข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างดี

 

 

อื่นๆ

เมนู