เขียนโดย นางสาวพัฒน์นรี วรรณวิจิตร

ข้าพเจ้า  นางสาวพัฒน์นรี วรรณวิจิตร  ประเภท ประชาชน  (03)ต.ศรีสว่าง   อ.นาโพธิ์  จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายน  ถึงสิ้นเดือนกรกฏาคม 2564 ณ ชุมชน 10 ชุมชนในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
     สืบเนื่องเพื่อการปฏิบัติงานและดำเนินโครางการฯ ให้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในอีกระดับ โดยได้กิจกรรมรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มและป้องกันโควิดในชุมชน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ภายใต้โครงการฯ ณ วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป กิจกรรมที่ได้จัดขึ้นมาเพื่อรณรงค์การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชมชนพร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดเบื้องต้น ได้แก่ เจลแอลกอล์ฮอล้างมือพร้อมทั้งหน้ากากอนามัยให้กับหน่วยงานที่สำคัญ ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน และประชาชนหรือผู้สูงอายุบางส่วนที่สามารถนำไปแจกได้
 สืบเนื่องจากการได้กิจกรรมรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มและป้องกันโควิดในชุมชน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ อีกทั้งทางทีมงานสร้างภูมิคุ้มกันมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในห้วงเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนบ้านหนองแสงเพิ่มเติม ในระบบ CBD
               โดยการสำรวจข้อมูลมีการสำรวจพืชในท้องถิ่น ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารประจำถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ข้อมูลดังนี้
  1. ด้านพืชในท้องถิ่น มีพืชหลายชนิด เช่นพืชสวน ได้แก่ ต้นมะม่วง ต้นมะละกอ พืชในป่า ได้แก่ ต้นไผ่ พืชไร่ ได้แก่ อ้อยและมันสำปะหลัง
  2. สัตว์เลี้ยงในท้องถิ่นส่วนมากจะเลี้ยงไก่ วัวและกระบือ เลี้ยงไว้เพื่อบริโภค เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และเลี้ยงไว้เพื่อจำหน่าย
  3. แหล่งน้ำในท้องถิ่นมี 4 แหล่ง คือหนองแวง หนองแปน หนองม่วง ห้วยลำพังชู คนในท้องถิ่นเก็บน้ำ 4 แหล่งนี้ไว้ใช้ในการอุปโภค  และเพื่อใช้ในการทำเกษตร
  4. เกษตรกรในท้องถิ่นจากการสำรวจข้อมูล เกษตรกรมีการขึ้นทะเบียนเกษตรไว้กับสำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์ทุกหลังคาเรือน
  5. ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น จักสาน ทอเสื่อ ทอผ้าไหม
  6. ร้านค้าร้านอาหารในท้องถิ่น ร้านอาหารในท้องถิ่นมีร้านอยู่ 6 ร้าน เป็นร้านขายของชำทั่วๆ ไป รับของมาจากตลาดและมาขายต่อให้คนในท้องถิ่น 3 ร้าน และเป็นร้านขายอาหาร 2 ร้าน
  7. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่นมีหลายเมนู เช่น แกงหน่อไม้ แกงเห็ด แกงหน่อไม้ไข่มดแดง  ลาบไข่มดแดง

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าและทีมงานต้องขอกราบขอบพระคุณผู้นำชุมชนพร้อมทั้งประชาชนในชุมชนเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้ข้อมูลในการสำรวจครั้งนี้

 

อื่นๆ

เมนู