1. ข้าพเจ้า นาย กษิตินาถ แข่งขัน  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02(03) ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์

หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564 ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนบ้านเมืองน้อย

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนบ้านสงแดง ในระบบ CBD

  • สำรวจข้อมูลเกษตรในท้องถิ่น ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่นา และปลูกผักสวนครัว
  • สำรวจข้อมูลด้านพืชในท้องถิ่น มีพืชหลายชนิด เช่นพืชไร่ ได้แก่  พืชผักสวนครัว
  • สำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่นส่วนมากจะเลี้ยงไก่ วัวและกระบือ
  • สำรวจข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น จักสาน และทอผ้าไหม

 

อื่นๆ

เมนู