ข้าพเจ้านายวันชัย จาบประโคน ประเภทประชาชนAG02(3)ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์

หลักสูตร AG02(3)โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค4.0และยกระดับมาตรฐานสินค้าOTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แนวทางการการป้องกันตนเองจากCOVID-19

ข้าพเจ้า มีความตระหนัก และให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย แก่ตัวข้าพเจ้า และบุคคลอื่นๆ ที่อยู่รอบตัวข้าพเจ้า ข้าพเจ้าให้ความสำคัญแก่การป้องกันตนเองอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าติดตามข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลล่าสุดของ COVID-19 โดยการตรวจสอบข้อมูลอัปเดตจาก WHO และหน่วยงานสาธารณสุขในระดับชาติและท้องถิ่นเป็นประจำ  เพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่นจาก COVID-19 และข่าวการลงทะเบียนการเข้าฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ COVID-19  ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ ตรวจสอบสภาพร่างกายว่ามีความผิดปกติหรือไม่ อุณหภูมิสูงเกินผิดปกติหรือไม่ การรับรู้ทางกลิ่น หรือรสชาติว่า มีประสิทธิภาพหรือไม่ หรือมีอาการอื่นๆที่ผิดปกติหรือไม่

ถ้าไม่แน่ใจในตัวเอง สวมใส่หน้ากากอนามัย ไปทำการตรวจสุขภาพหาเชื้อโรคที่หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลต่างๆ หรือหน่วยงานที่มีความเชื่อถือได้ ในการไปตรวจสุขภาพ ไปโดยรถส่วนบุคคลไปโดยลำพัง หรือถ้าจำเป็นจริงๆ อาจไปด้วยกันแต่คนไปด้วยน้อยที่สุด และใส่หน้ากากอนามัยทุกคนที่ไปด้วย  เว้นระยะห่างจากคนที่ไปด้วยมากที่สุดในกรณีรถที่ไปด้วยกันได้ แต่ถ้ารถที่ไม่มีระยะห่างเพียงพอ หรือมีความเสี่ยง ไปโดยลำพังเท่านั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อโรค

ให้ความสำคัญในด้านความสะอาด โดยการล้างมือโดยสบู่หรือน้ำยาล้างมือตามขั้นตอนตามระยะเวลาที่ถูกต้อง และเมื่อล้างมือเสร็จทำการสเปรย์แอลกอฮอล์ที่มือแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นไม่ต่ำกว่า70%  กินอาหารที่มีประโยชน์ที่ปรุงสุกใหม่ๆ อาหารที่มีความร้อนจากการปรุงสุกใหม่ๆ กินโดยการแบ่งอาหารมากินคนเดียวช้อนใครช้อนมัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อโรค ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผุ้อื่น ออกกำลังกายเป็นประจำ ไม่มีเหตุอันสมควรที่ต้องออกจากบ้าน ควรอยู่ที่บ้าน เว้นระยะห่างจากผู้คนที่เข้าใกล้อย่างน้อย 1-2เมตร

 

เมื่อมีความจำเป็น  ในการออกจากที่พักอาศัย ติดตามข้อมูลข่าวสารการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการป้องกันความเสียงหรือให้ระวังตัวมากยิ่งขึ้น ถ้าไม่มีเหตุอันจำเป็นควรอยู่แต่ในพื้นที่ที่พักอาศัย หลีกเลี่ยงไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง หรือสถานที่ ที่มีจำนวนผู้คนรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก  ประเมินร่างกายว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เตรียมกระดาษทิชชู่ไว้ทำความสะอาดหรือใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ  ควรพกพาเจลแอลกอฮอล์ไว้ทำความสะอาดด้วย

ล้างมือให้สะอาดตามขั้นตอนตามระยะเวลา สเปรย์แอลกอฮอล์ที่มือเพื่อฆ่าเชื่อ ตรวจสอบหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าว่ามีสภาพสมบูรณ์หรือไม่ ก่อนการใส่หน้ากากอนามัย และใสหน้ากากอนามัยออกจากที่พักอาศัย พยายามใส่ตลอดเวลา หรือใช้เวลาในการใส่มากที่สุด เดินทางโดยพาหนะส่วนบุคคล หรือไปโดยลำพังปลอดภัยต่อตัวเราและผู้อื่นมากที่สุด เว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2เมตรหลีกเลี่ยงที่ที่มีอากาศแออัด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ลงทะเบียนการไปในที่ต่างๆ ตามมาตรการการป้องกันโรคระบาด COVID-19

หมั่นทำความสะอาดมืออย่างสม่ำเสมอและทั่วถึงด้วยการถูมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นไม่ต่ำกว่า70% หรือล้างด้วยสบู่และน้ำ ตามขั้นตอนตามระยะเวลาที่กำหนด หลีกเลี่ยงการสัมผัสตาจมูกและปาก มือสัมผัสพื้นผิวจำนวนมากและสามารถรับไวรัสได้ เมื่อปนเปื้อนแล้วมือสามารถถ่ายโอนไวรัสไปยังตาจมูกหรือปากได้ เชื้ออาจเข้าสู่ร่างกายและทำให้ติดเชื้อได้ ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สัมผัสเป็นประจำเช่น มือจับประตูก๊อกน้ำและหน้าจอโทรศัพท์

 

 

เมื่อกลับถึงบ้าน

ล้างมือก่อนเข้าบ้านด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำกับสบู่ตามขั้นตอนตามระยะเวลาที่กำหนด  และถอดหน้ากากอนามัยอย่างระมัดระวัง พร้อมกับม้วนทิ้งลงถุงอย่างถูกวิธี สำหรับหน้ากากผ้าให้ซักทำความสะอาดให้เรียบร้อย อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที ทำความสะอาดสิ่งของต่าง ๆ ที่นำติดตัวออกไปด้วย เช่น กระเป๋า รองเท้า กุญแจ ก่อนเก็บเข้าที่ เนื่องจากเชื้อโรคอาจเกาะอยู่บนพื้นผิวของสิ่งของต่าง ๆ ได้ ทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือ ด้วยแอลกอฮอล์ก่อนที่จะใช้งาน และเฝ้าดูอาการสุขภาพตัวเองว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เพื่อที่ทำการรักษา หากว่ามีอาการผิดปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู