1. ข้าพเจ้า นายกษิตินาถ แข่งขัน ประเภท กพร. AG 02-(03) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่18-19 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพ โดยมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการย้อมไหมจากสีธรรมชาติ มีการใช้น้ำย้อมที่ทางทีมงานเตรียมไว้จากสีธรรมชาติ ใช้น้ำย้อมจาก ใบมะม่วง แก่นฝาง ดอกดาวเรือง ใบสัก

ทางทีมงานต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวขัว ชาวบ้าน สถานที่ ที่อำนวยความสะดวกต่างๆ ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู