ข้าพเจ้านางสาวเกศกนก สิ่วไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02-(3) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  ข้าพเจ้าได้ประชุมออนไลน์กับทีมงานและอาจารย์ประจำตำบลผ่าน google meet  โดยการประชุมมีการวางแผนแบ่งงานให้ทีมงานลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล U2T-SROI และประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่อไป หลังจากที่ได้มีการวางแผนการเก็บข้อมูล จึงได้ลงพื้นที่ บ้านดอนกลาง ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล U2T-SROI ของชุมชนภายนอกตำบล ตามที่ได้รับมอบหมายคือให้เก็บแบบสอบถาม ของเกษตรกร1ราย ขอองร้านค้า1ราย

           เมื่อมีการเก็บข้อมูลได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 จึงได้ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล U2T-SROI เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเสมบูรณ์และกรอกข้อมูลลงในระบบ ให้เเล้วเภายใน 15 ตุลาคม 2564  และทางทีมงานได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมการวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจหรือกลุ่มทอผ้าในเขตบริการตำบลศรีสว่าง และได้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน สอบถามความคิดเห็นของทีมงานว่าควรทำผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้าง ณ บ้านหัวขัว ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และได้นัดหมายการส่งใบรายงานประจำเดือนตุลาคม

อื่นๆ

เมนู