ข้าพเจ้านางสาวณัฐวรา พลทามูล ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: AG02-(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 5 ตุลาคม ประชุมออนไลน์กับทีมงานและอาจารย์ประจำตำบลผ่าน google meet เพื่อแบ่งงานให้ทีมงานลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล U2T-SROI และลงพื้นที่สำรวจตามที่ได้รับมอบหมายใน ต.ศรีสว่าง

 

วันที่ 9 ตุลาคม ข้าพเจ้าและทีมงาน ลงพื้นที่ส่งและตรวจแบบประเมินโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ณ บ้านหัวขัว ต.ศรีสว่าง เพื่อกรอกข้อมูลลงในระบบ

และได้มีการวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือสีธรรมชาติให้กับกลุ่มวิสาหกิจหรือกลุ่มทอผ้าของตำบล เพื่อคัดเลือกผ้าทอมือสีธรรมชาติที่มีคุณภาพส่ง มผช. พิจารณาและขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในตำบลอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู