ข้าพเจ้านายภักดี  ประทุมคำ ประเภท บัณฑิตจบใหม่. AG 02-(03) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายภักดี  ประทุมคำ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายน ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2564 ณ ชุมชน 10 ชุมชนในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทางทีมงานได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมการวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือให้กับกลุ่มวิสาหกิจหรือกลุ่มทอผ้าในเขตบริการตำบลศรีสว่าง ณ บ้านหัวขัว โดยมีหัวข้อดังนี้
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ
2. วิธีการตรวจสอบลักษณะทั้วไปของผ้าทอมือ
3. การทดสอบการตกติดของสีเบื้องต้น
4. การเตรียมผ้าเพื่อส่งขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
5. ขั้นตอนการส่งเอกสาร และส่งตัวอย่างเพื่อขอมาตรฐานผ้าทอมือ

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 มีการประชุมออนไลน์กับทีมงานและอาจารย์ประจำตำบลผ่าน google meet ตั้งแต่เวลา 10.00 น. โดยการประชุมมีการให้ทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล U2T-SROI โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์การทำงานของทีมงานภายในตำบลและการศึกษาเพิ่มในทักษะด้านต่างๆของทีมงาน มีการวางแผนการทำงานชี้แจงการดำเนินงานในช่วงไตรมาสสุดท้ายของโครงการ (ตุลาคม-ธันวาคม) และชี้แจงงานในเดือนต่อไป

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 9:30  ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูล U2T-SROI เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเสมบูรณ์ให้เเล้วเสร็จภายใน 15 ตุลาคม 2564 และทางทีมงานได้ประชุมกันภายในตำบลเพื่อหาวิธีสร้างสินค้าในท้องถิ่นและพัฒนาสินค้าในท้องถิ่น ร่วมกันคัดเลือกผ้าไหมมัดหมี่ทั้งที่ย้อมจากสีธรรมชาติ และสีเคมี เพื่อให้ มผช. พิจารณา การทำการตลาดออนไลน์ให้ชุมชน ณ บ้านหัวขัว ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างและมีการล้างมือ ตลอดระยะเวลาการประชุมร่วมกันทางทีมงานได้ปฏิบัติตามมาตรการชุมชนและจังหวัดอย่างเคร่งครัด

อื่นๆ

เมนู