ข้าพเจ้า นายพิชญ์กรณ์ พรหมดีมา  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02(03) ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์

หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนสิงหาคม ทีมงานตำบลศรีสว่างได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการฟอกและย้อมสีจากธรรมชาติที่บ้านหัวขัว หมู่ที่ 6 ในเขตตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 โดยกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด19 โดยมีการสวมหน้ากากและเว้นระยะห่าง

อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานลิตภัณฑ์ชุมชน จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้านในตำบลศรีสว่างที่ให้ความสนใจโดยมีชาวบ้านหัวขัวและหมู่บ้านใกล้เคียงเข้ารับฟังบรรยายความรู้จากวิทยากรที่ทีมงานตำบลศรีสว่างเชิญมาบรรยายให้ความรู้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของผ้าทอมือ วิทยากรได้มาให้ความรู้คำแนะนำนำและบอกหลักเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการเพื่อตัดสินการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จะทำให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับรองมาตรฐานและเป็นเครื่องการัณตีคุณภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์ของชุมชน

 

แบบสอบถาม U2T-SROI ทีมงานได้ลงสำรวจกลุ่มบุคคลเป้าหมายเพื่อทำแบบสอบถามตามหัวข้อที่กำหนดไว้ โดยที่กลุ่มบุคคลเป้าหมายได้แก่ ประธานวิสาหกิจชุมชน ผู้นำชุมชน เกษตรในชุมชน เจ้าหน้าที่ อบต. หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้มารวบรวมและกรอกข้อมูลลงในระบบ U2T

 

ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทางทีมงานได้ให้ความสำคัญกับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด19 โดยทางทีมงานได้แจ้งผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาติให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยในกิจกรรมได้จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีการสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง

อื่นๆ

เมนู