ข้าพเจ้านางสาวศลิษา โพธิ์กระจ่าง ประเภท บัณฑิตจบใหม่. AG 02-(03) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายน ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2564 ณ ชุมชน 10 ชุมชนในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทางทีมงานได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมการวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือให้กับกลุ่มวิสาหกิจหรือกลุ่มทอผ้าในเขตบริการตำบลศรีสว่าง ณ บ้านหัวขัว โดยมีหัวข้อดังนี้
1.มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ
2.วิธีการตรวจสอบลักษณะทั้วไปของผ้าทอมือ
3.การทดสอบการตกติดของสีเบื้องต้น
4.การเตรียมผ้าเพื่อส่งขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
5.ขั้นตอนการส่งเอกสาร และส่งตัวอย่างเพื่อขอมาตรฐานผ้าทอมือ

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 ได้มีการประชุมออนไลน์กับทีมงานและอาจารย์ประจำตำบลผ่าน google meet ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยการประชุมมีการหารือนัดหมายการทำงานภายในเดือนตุลาคมและวางแผนกิจกรรมการทำงานในเดือนต่อ ๆ ไป เพื่อชี้แจงการดำเนินงานในช่วงท้ายของโครงการ และชี้แจงการเก็บข้อมูล SROI เพิ่มเติม

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 9:30 ทีมงานได้ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสำรวจเก็บข้อมูล U2T-SROI และทางทีมงานได้ประชุมกันภายในตำบลเพื่อหาวิธีสร้างสินค้าในท้องถิ่นร่วมกันคัดเลือกผ้าไหมมัดหมี่ทั้งที่ย้อมจากสีธรรมชาติ และสีเคมี เพื่อให้ มผช. พิจารณา ณ บ้านหัวขัว โดยทางทีมงานได้ปฏิบัติตามมาตรการชุมชนและจังหวัดอย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างและมีการล้างมือตลอดระยะเวลาการประชุมร่วมกัน

อื่นๆ

เมนู