ข้าพเจ้านายทนงศักดิ์ นวนไธสง ประเภท ประชาชน  AG 02-(3) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเมื่อช่วงปลายเดือนเดือนตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ดำเนินงานร่วมกับทีมงานใน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่สำรวจกับทีมงานและอาจารย์ประจำตำบล วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 มีการประชุมออนไลน์กับทีมงานและอาจารย์ประจำตำบลผ่าน google meet  โดยการประชุมมีการวางแผนแบ่งงานให้ทีมงานลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล U2T-SROI  หลังจากที่ได้มีการวางแผนการเก็บข้อมูล ข้าพเจ้าจึงได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล U2T-SROI    ของคนในชุมชน ในตำบลศรีสว่าง ได้แก่เกษตรกร1ราย และร้านค้า1ราย ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ได้ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล U2T-SROI เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนเสมบูรณ์และกรอกข้อมูลลงในระบบ ให้เเล้วเภายใน 15 ตุลาคม 2564  และทางทีมงานได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมการวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจหรือกลุ่มทอผ้าในเขตบริการตำบลศรีสว่าง และได้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ บ้านหัวขัว ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู