ข้าพเจ้า นางสาวธนาภรณ์ จรรยากรณ์  ประเภทประชาชน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 อาจารย์ประจำตำบลมีการประชุมออนไลน์กับทางทีมงานในตำบล ได้แนะนำต้อนรับทีมงานใหม่ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และนักศึกษาและได้แนะนำข้อปฏิบัติสำหรับทีมงานใหม่ และอบรมการเก็บข้อมูล U2T – SROI กลุ่มเป้าหมาย 11 กลุ่มโดยเก็บข้อมูลแบบเอกสารและแบบออนไลน์ลง google from ระดับตำบล ประชุมการอบรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ และประชุมชี้แจงการดำเนินงานในช่วงไตรมาสสุดท้ายของโครงการ (ตุลาคม-ธันวาคม) และชี้แจงงานในเดือนถัดไป และในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ ณ.บ้านหัวขัว ต.ศรีสว่าง การลงทำกิจกรรมออกแบบลายผ้า และการทำตลาดออนไลน์ผ้า

อื่นๆ

เมนู