ข้าพเจ้านางสาวอารีรัตน์ วิหาร ประเภท กพร. AG 02-(03) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการประชุมออนไลน์กับทีมงานและอาจารย์ประจำตำบลผ่าน google meet ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยการประชุมมีการหารือนัดหมายการทำงานภายในเดือนพฤศจิกายนและวางแผนกิจกรรมการทำงานในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เพื่อชี้แจงการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน
การเกษตร จากความต้องการของชุมชนไปช่วยบริการชุมชนอบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรบ้านโนนลาน

ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ที่บ้านโนนลาน ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมการทำหญ้าหมักและผสมอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรบ้านโนนลาน โดยมีท่านวิทยากรมาให้ความรู้พร้อมสาธิตวิธีหมักหญ้าให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการประชุมออนไลน์กับทีมงานและอาจารย์ประจำตำบลผ่าน google meet ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยการประชุมมีการหารือนัดหมายการทำงานจัดกิจกรรมในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปกล้วยเบรกแตก บัานหัวขัว หมู่6 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และการเก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติม

อื่นๆ

เมนู