1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
  4. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ชาวบ้านโนนลาน ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ โดยวิทยากร  ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ชาวบ้านโนนลาน ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ โดยวิทยากร  ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์

ข้าพเจ้านายอรุณรัชช์  ออดไธสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG02-(3) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

       หลักสูตร: AG02-(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

 

       วันที่ 4 พ.ย. 2564 ร่วมประชุมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานตำบลศรีสว่างผ่านระบบ Google Meet เรื่อง การวางแผนจัดเตรียมงานโครงการ การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร จากความต้องการของชุมชนไปช่วยบริการชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรในวันที่  9  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ บ้านโนนลาน ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรบ้านโนนลาน ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 50 คน  

 

       วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-16.30 น. ดำเนินกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ทางทีมงานตำบลศรีสว่างได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร  ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์   มาเป็นผู้ให้ความรู้ด้านโภชนะสำหรับสัตว์พร้อมทั้งสาธิตวิธีหมักหญ้าให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม ทีมงานและชาวบ้านทุกคนได้ลงมือปฏิบัติการผสมอาหารสัตว์ทั้งแบบแห้งและแบบข้น และได้รู้ถึงการใช้อาหารเพื่อบำรุงให้สัตว์เลี้ยงได้รับประโยชน์สูงสุด โดยตอนท้ายของกิจกรรมการอบรม ได้มีการมอบรางวัลของสมนาคุณให้แก่ชาวบ้านทุกคน และได้มีการรสรุปโครงการและถ่ายภาพร่วมกันในตอนจบของโครงการ

อื่นๆ

เมนู