ข้าพเจ้านางสาวจุฑาทิพย์ สุวรรณศรี ประเภทนักศึกษา ต.ศรีสว่าง (03) อ.นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-03โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

          ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2564 ได้มีการลงข้อมูล cbd เพิ่มเติมให้ครบตามจำนวนที่ส่วนกลางกำหนดมา ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ 2564 ได้มีการจัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ google meet เรื่องการอบรมผลิตอาหารสัตว์และทำหญ้าหมักที่ศาลากลางบ้านโนนลาน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ 2564 เพื่อชี้เเจงและแจ้งให้ทีมงานทราบโดยทั่วกัน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ที่ชัดเจนว่าใครทำอะไรรับผิดชอบอะไรบ้าง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2564 ได้มีการจัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ google meet เรื่องการจัดอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยเบรกเเตก ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ 2564 นี้ที่บ้านหัวขัว หมู่ 6 ตำบลศรีสว่างของเรา

          ไม่มีคำอธิบาย

 

ไม่มีคำอธิบาย

 

 

อื่นๆ

เมนู