ข้าพเจ้า  นางสาวเกศกนก สิ่วไธสง   ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.ศรีสว่าง  (03) อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน เมื่อ วันที่ 9 พ.ย. 2564  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เรื่อง การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร จากความต้องการของชุมชนไปช่วยบริการชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ณ บ้านโนนลาน ตำบลศรีสว่าง  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ อบรมการผสมอาหารสัตว์และการทำหญ้าหมัก ทีมงานได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ในเรื่อเกี่ยวกับสัตว์และการทำอาหารสัตว์ที่จะช่วยให้ชาวบ้านประหยัดต้นทุนค่าอาหารสัตว์โดยที่สัตว์ยังได้รับสารอาหารเหมือนเดิมแต่ลดต้นทุนในการซื้อสิ่งต่างๆให้น้อยลงและชาวบ้านยังสามารถทำได้เองที่บ้าน โดยส่วนประกอบหลัก คือ หญ้าชาวบ้านปลูกไว้ในหมู่บ้านเพื่อนำมาเลี้ยงสัตว์ แล้วนำมาหมักเพื่อเพิ่มสารอาหารประเภทโปรตีนเข้าไปให้มากพอตามที่สัตว์เลี้ยงชนิดนั้นต้องการเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต โดยที่สูตรการทำหญ้าหมักเป็นสูตรที่ทางวิทยากรได้ทำการศึกษาค้นคว้ามาเป็นอย่างดีแล้วนำมาสอน บอกต่อแก่ชาวบ้านที่เข้ารับฟังภายในงาน หญ้าที่ใช้ในการหมัก ได้แก่ หญ้าแพงโกลา หญ้าเนเปียร์ หญ้าขน เป็นต้น  โดยมีวัสดุอื่นที่สามารถนำมาเป็นส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ ใบมันสำปะหลังที่ผ่านการตากแดด ใบกระถินสด มันเส้น กากมัน เป็นต้น

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการประชุมออนไลน์กับทีมงานและอาจารย์ประจำตำบลผ่าน google meet ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยการประชุมมีการหารือนัดหมายการทำงานจัดกิจกรรมในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปกล้วยเบรกแตก บัานหัวขัว หมู่6 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และการเก็บข้อมูล CBD เพิ่มเติม

อื่นๆ

เมนู