ข้าพเจ้านางสาวณัฐวรา พลทามูล ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02-(3) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: AG02-(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงาน รวมทั้งอาจารย์ประจำตำบล ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มี ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรมอบความรู้ให้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ และได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนลาน ชาวบ้านในเขตตำบลศรีสว่างเข้าร่วม

การจัดอบรมในครั้งนี้ได้ทำตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด19 โดยมีการวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วม มีการใสหน้ากากอนามัย และการนั่งเว้นระยะห่าง

 

อื่นๆ

เมนู