ข้าพเจ้านายภักดี  ประทุมคำ ประเภท บัณฑิตจบใหม่. AG 02-(03) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17:00
ได้มีการประชุมผ่าน google meet เรื่องการเตรียมดำเนินการอบรมในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

วันที่9 พฤศจิกายน 2564 เวลา8:00-16:00
ดำเนินการอบรมเรื่องหญ้าหมักและอาหารข้นสัตว์

     ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ ชุมชน 10 ชุมชนในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

     การขับเคลื่อนโครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนตำบลศรีสว่างอย่างยั่งยืน ในเดือนนี้ทางทีมผู้ดำเนินงานได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตร และปศุสัตว์ขึ้น ณ วันที่ 9 พ.ย. 2564  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

     เรื่อง การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร จากความต้องการของชุมชนไปช่วยบริการชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ณ บ้านโนนลาน ตำบลศรีสว่าง  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในพื้นที่ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการเลี้ยงสัตว์ และมีการปลูกหญ้าเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ทางทีมงานอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องในโครงการ ได้คิดและหาแนวทางในการเพิ่มคุณค่าของสารอาหาร ให้เข้ากับวัสดุที่มีอยู่ในชุมชน และได้เชิญวิทยากรเพื่ออบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในการทำหญ้าหมัก ในการอบรมในครั้งนี้วิทยากรได้ให้ความรู้ในการหมักหญ้าแบบแห้ง แบบเปียก หญ้าผสมอาหารสัตว์ และได้ให้ความรู้คำแนะนำข้อควรระวังในการผลิตอาหารสัตว์ และตอบข้อสงสัยต่างๆ

     เกล็ดน่ารู้

  1. ใบมันสำปะหลัง นำไปตากแดดจะทำให้ไซยาไนท์ในใบมันหายไป
  2. ใบกระถิน มีสารพิษไมโมซิน ถ้าจะให้หมูหรือให้วัวกินนำไปตากแดด สารพิษแพ้แสงแตก ถ้านำไปให้หมูกินจะทำให้คุณภาพของน้ำเชื้อลดลงและขนร่วง เป็นต้น
  3. ยูเรีย เป็นพิษกับสัตว์กระเพาะเดี่ยวทั้งหมดแต่สามารถใช้กับ “โคกระบือ” ได้แต่ใช้จำนวนจำกัดประมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ห้ามใช้กับโคเล็ก ยูเรียมีความเป็นด่าง วัว ที่กินยูเรียมากกว่าปกติให้ใช้น้ำส้มสายชูกรอบที่ปากพร้อมกับน้ำเปล่า จะทำให้ช่วยระงับสารพิษได้

ข้อดี-ข้อเสีย ของการทำหญ้าหมัก

ข้อดี ทำได้ทุกฤดูกาล ใช้ทุกส่วนของต้นพืชให้เป็นประโยชน์  ใช้พื้นที่ในการเก็บรักษาน้อย  ลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย สามารถเก็บรักษาได้นาน ข้อดี ทำได้ทุกฤดูกาล ใช้ทุกส่วนของต้นพืชให้เป็นประโยชน์  ใช้พื้นที่ในการเก็บรักษาน้อย  ลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย สามารถเก็บรักษาได้นาน

ข้อเสีย เกษตรกรต้องมีความชำนาญพอสมควร สิ้นเปลืองแรงงานและค่อนข้างลงทุนมาก  เป็นราเสียง่ายเมื่อมีการเปิดใช้

อื่นๆ

เมนู