ข้าพเจ้า นายพิชญ์กรณ์ พรหมดีมา  ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG 02(03) ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์

หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนพฤศจิกายน ทีมงานตำบลศรีสว่างได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการผสมอาหารสัตว์และการทำหญ้าหมักแก่ประชาชนที่บ้านโนนลาน หมู่ที่ 2 ในเขตตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 โดยกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด19 โดยมีการสวมหน้ากากและเว้นระยะห่าง

อบรมการผสมอาหารสัตว์และการทำหญ้าหมัก ทีมงานได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ในเรื่อเกี่ยวกับสัตว์และการทำอาหารสัตว์ที่จะช่วยให้ชาวบ้านประหยัดต้นทุนค่าอาหารสัตว์โดยที่สัตว์ยังได้รับสารอาหารเหมือนเดิมแต่ลดต้นทุนในการซื้อสิ่งต่างๆให้น้อยลงและชาวบ้านยังสามารถทำได้เองที่บ้าน โดยส่วนประกอบหลัก คือ หญ้าชาวบ้านปลูกไว้ในหมู่บ้านเพื่อนำมาเลี้ยงสัตว์ แล้วนำมาหมักเพื่อเพิ่มสารอาหารประเภทโปรตีนเข้าไปให้มากพอตามที่สัตว์เลี้ยงชนิดนั้นต้องการเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต โดยที่สูตรการทำหญ้าหมักเป็นสูตรที่ทางวิทยากรได้ทำการศึกษาค้นคว้ามาเป็นอย่างดีแล้วนำมาสอน บอกต่อแก่ชาวบ้านที่เข้ารับฟังภายในงาน หญ้าที่ใช้ในการหมัก ได้แก่ หญ้าแพงโกลา หญ้าเนเปียร์ หญ้าขน เป็นต้น  โดยมีวัสดุอื่นที่สามารถนำมาเป็นส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ ใบมันสำปะหลังที่ผ่านการตากแดด ใบกระถินสด มันเส้น กากมัน เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู