ข้าพเจ้า นางสาวศลิษา โพธิ์กระจ่าง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2564 ร่วมประชุมออนไลน์กับอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานตำบลศรีสว่างผ่านระบบ Google Meet เรื่อง การวางแผนจัดเตรียมงานโครงการการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร จากความต้องการของชุมชนไปช่วยบริการชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ บ้านโนนลาน ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงาน รวมทั้งอาจารย์ประจำตำบล ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้มี ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ให้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ และรับความร่วมมือจากกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนลานและในเขตตำบลศรีสว่างเข้าร่วม

การจัดอบรมในครั้งนี้ได้ทำตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด19 โดยมีการวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วม มีการใสหน้ากากอนามัย และการนั่งเว้นระยะห่าง

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณผู้นำชุมชนและชาวบ้านโนนลานที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ให้ทุกอย่างได้ดำเนินการไปอย่างเรียบร้อยราบรื่น ขอบคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู