ข้าพเจ้านางสาวสุนิสา อ่อนแก้ว ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG02-(3) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  วันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2564 ร่วมประชุมออนไลน์กับอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานตำบลศรีสว่างผ่านระบบ Google Meet เรื่อง การวางแผนจัดเตรียมงานโครงการการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร จากความต้องการของชุมชนไปช่วยบริการชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรในวันที่  9  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ บ้านโนนลาน ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

  วันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน 2564 ดำเนินกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร มีผู้เข้าร่วมอบรม 50 คนซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้มี ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ให้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ และรับความร่วมมือจากกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนลานและในเขตตำบลศรีสว่างเข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 

   สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานตำบลศรีสว่าง และชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรที่ให้ความร่วมมือด้วยดีจนโครงการอบรมเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู