1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
  4. อบรมการผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร บ้านโนนลาน ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

อบรมการผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร บ้านโนนลาน ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวสุธาสินา เดชพลกรัง ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG02-(3) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานตำบลศรีสว่างได้ร่วมกันประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเตรียมงานโครงการ การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร จากความต้องการของชุมชนไปช่วยบริการชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ที่บ้านโนนลาน ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00-16.30 น. ดำเนินกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ทางทีมงานตำบลศรีสว่างได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร ท่านอาจารย์ ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์   มาเป็นผู้ให้ความรู้ด้านโภชนะสำหรับสัตว์พร้อมทั้งสาธิตวิธีหมักหญ้าให้แก่เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม

           

ภายหลังเสร็จกิจกรรมได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมที่มีข้อสงสัยได้ซักถามข้อสงสัยกับท่านวิทยากรและนอกจากนั้นยังได้มีการมอบของรางวัลแก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมอีกด้วย ซึ่งของรางวัลก็คือ หญ้ามักและอาหารผสมสำหรับสัตว์ที่ท่านวิทยากรและทางทีมงานได้ร่วมกันทำในการอบรมครั้งนี้

 

ในการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตาม มาตรการป้องกันโควิด-19 สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง มีจุดลงทะเบียนตรวจวัดอุณภูมิก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู