ข้าพเจ้า นายทนงศักดิ์ นวนไธสง ประเภทประชาชน AG02(03) ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ ชุมชน 10 ชุมชนในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร จากความต้องการของชุมชนไปช่วยบริการชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ณ บ้านโนนลาน ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ อบรมการผสมอาหารสัตว์และการทำหญ้าหมัก ทีมงานได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ในเรื่อเกี่ยวกับสัตว์และการทำอาหารสัตว์ที่จะช่วยให้ชาวบ้านประหยัดต้นทุนค่าอาหารสัตว์โดยที่สัตว์ยังได้รับสารอาหารเหมือนเดิมแต่ลดต้นทุนในการซื้อสิ่งต่างๆให้น้อยลงและชาวบ้านยังสามารถทำได้เองที่บ้าน โดยส่วนประกอบหลัก คือ หญ้าชาวบ้านปลูกไว้ในหมู่บ้านเพื่อนำมาเลี้ยงสัตว์ แล้วนำมาหมักเพื่อเพิ่มสารอาหารประเภทโปรตีนเข้าไปให้มากพอตามที่สัตว์เลี้ยงชนิดนั้นต้องการเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต โดยที่สูตรการทำหญ้าหมักเป็นสูตรที่ทางวิทยากรได้ทำการศึกษาค้นคว้ามาเป็นอย่างดีแล้วนำมาสอน บอกต่อแก่ชาวบ้านที่เข้ารับฟังภายในงาน หญ้าที่ใช้ในการหมัก ได้แก่ หญ้าแพงโกลา หญ้าเนเปียร์ หญ้าขน เป็นต้น


อื่นๆ

เมนู