1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์
  4. การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร จากความต้องการของชุมชนไปช่วยบริการชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ณ บ้านโนนลาน ตำบลศรีสว่าง  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร จากความต้องการของชุมชนไปช่วยบริการชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ณ บ้านโนนลาน ตำบลศรีสว่าง  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายทักษิณ เพ็ชรรักษา ประเภท บัณฑิตจบใหม่  AG02-(3) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

       หลักสูตร: AG02-(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ 

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ ชุมชน 10 ชุมชน ในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ในบทความครั้งนี้เราจะมาเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกรซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ดังนี้

 

  วันที่ 4 พ.ย. 2564 ร่วมประชุมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะทีมงานตำบลศรีสว่างในวันที่ 4 พ.ย. 2564 ในหัวข้อเรื่อง การวางแผนจัดเตรียมงานโครงการ การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร จากความต้องการของชุมชนไปช่วยบริการชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร วันที่  9  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ บ้านโนนลาน ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรบ้านโนนลาน ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 50 คน  เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดโครงการ ขั้นตอนในการดำเนินงาน การแบ่งหน้าที่กันในการเตรียมงานและจัดหาอุปกรณ์

  วันที่ 9 พ.ย. 2564   ดำเนินการกิจกรรม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร จากความต้องการของชุมชนไปช่วยบริการชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ณ บ้านโนนลาน ตำบลศรีสว่าง  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยมีรายละเอียดในการดำเนินโครงการดังต่อไปนี้

เวลา 8.00 – 8.30 น.     ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม / พิธีกรกล่าวตอนรับผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างลงทะเบียน แจ้งกำหนดการในการอบรมพร้อวทั้งเชิญประธาน ท่านผู้ใหญ่ กริชชัย วงศ์สกุล กล่าวเปิดโครงการ

เวลา 8.30 – 10.30 น.   เชิญท่านวิทยากร: อาจารย์ ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์  ให้ความรู้ด้านโภชนะสำหรับสัตว์ใหญ่และสัตว์เล็ก

เวลา 10.30 –10.45 น.   รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 10.45 –12.00 น.   เชิญท่านวิทยากร: อาจารย์ ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ ให้ความรู้การนำวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นและการเตรียมผสมอาหารสำหรับการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (พร้อมทั้งฝึกปฎิบัติ)

เวลา 12.00 –13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 –14.45 น.    เชิญท่านวิทยากร: อาจารย์ ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ ให้ความรู้การทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ (พร้อมทั้งฝึกปฎิบัติ)

เวลา 14.45 –15.45 น.   เชิญท่านวิทยากร: อาจารย์ ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ ให้ความรู้การตรวจสอบหญ้าหมัก แนะนำวิธีการเก็บรักษาและการนำหญ้าหมักไปใช้งานในยามอาหารสัตว์ขาดแคลน

เวลา 15.45 –16.30 น.   วิทยากร อาจารย์ ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ เยี่ยมชมให้คำปรึกษาและแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่

เวลา 16.30 –16.45 น.   ทดสอบหลังการอบรม/ซักถามข้อสงสัย/สรุปปิดโครงการ /เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

          วัสดุ/อุปกรณ์การทำหญ้าหมักสำหรับโคเนื้อ  

หญ้าแพงโกล่า 100 กก.
หญ้าเนเปียร์ 5 กก.    เป็นตัวอย่าง
หญ้าขน 5 กก.    เป็นตัวอย่าง
ใบมันสำปะหลังสด 5 กก.    เป็นตัวอย่าง   ใบตากแห้ง           5 กก.    เป็นตัวอย่าง
ใบกระถินสด 5 กก.    เป็นตัวอย่าง   ใบตากแห้ง           5 กก.    เป็นตัวอย่าง
มันเส้น 5 กก.    เป็นตัวอย่าง
กากมัน 5 กก.    เป็นตัวอย่าง
เกลือ 1 ถุง
กากน้ำตาล 1 แกลอน
ยูเรีย 1 กก.
ปุ๋ยเกลือ 1 กก.
กระสอบพลาสติก 10 ใบ
ถุงดำขนาดใส่ซ้อนในกระสอบได้
ถัง 200 ลิตร 1 ใบ
บัวรดน้้ำ
เครื่องดูดฝุ่น
ตาชั่ง 10 กก.
ตาชั่ง 1 .กก
พลัว
จอบ

 

       วัสดุ/อุปกรณ์ผสมสูตรอาหารสัตว์ปีก   

รำละเอียด 10 กก.
ปลายข้าว 10 กก.
ข้าวโพดบด 50 กก.
ปลาป่น 5 กก.
น้ำมันพืช 1 ขวด.
กากถั่วเหลือง 5 กก.
เมทไธโอนีน 1 กก.
ไลซีน 1 กก.
ไดแคลเซียมฟอสเฟต 1 กก.
P21 หรือ P18 1 ถุงเล็ก
พรีมิกซ์สัตว์ปีก 1 ถุงเล็ก
พรีมิกซ์สัตว์รวม 1 ถุงเล็ก

จากข้อมูลที่ได้นำมาให้ความรู้เพิ่มเติมแล้วนั้น ทางทีมผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ที่ปรึกษาจึงได้จัดกิจกกรรมขึ้น มีชื่อกิจกรรมว่า “การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร จากความต้องการของชุมชนไปช่วยบริการชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ” ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ บ้านโนนลาน ตำบลศรีสว่าง  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนลานในเขตตำบลศรีสว่างเข้าร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู