ข้าพเจ้า นางสาวธนาภรณ์ จรรยากรณ์  ประเภทประชาชน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการจัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ google meet ในหัวข้อเรื่องการอบรมผลิตอาหารสัตว์และการทำหญ้าหมัก ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เรื่องการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกรษตรจากความต้องการของชุมชนไปสู่ชุมชน และจัดอบรมในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ บ้านโนนลาน ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และทีมงานได้จัดหาอุปกรณ์และวัถุดิบเพื่อใช้ในการจัดอบรม และอบรมครั้งนี้ได้เชิญท่านวิทยาการได้มาให้ความรู้และได้ปฏิบัติสาธิตการทำอาหารสัตว์และหญ้าหมัก และมีชาวบ้านในหมู่บ้านโนนลานได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีมาตรการป้องกันโควิด 19 เป็นอย่างดีโดยมี อสม.ได้มาดูแลในกิจกรรม

การจัดอบรมในครั้งนี้ได้ทำตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 การวัดอุณหภิมิให้กับผู้เข้าร่วม สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และการเว้นระยะห่าง       สุดท้านนี้การจัดอบรมก็ต้องขอขอบคุณวิทยาการที่ได้มาให้ความรู้แก่ชาวบ้าน และผู้นำชุมชน ชาวบ้านโนนลาน ทุกคนให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้นนี้เป็นอย่างมาก และกิจกรรมครั้งนี้ได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและเรียบร้อย

อื่นๆ

เมนู